Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επαναπροκήρυξη Θέσης ΔΕ/Νοσηλευτή/τριας Οικοτροφείου Νέας Ιωνίας

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑΝΟΔΟΣ» για τη λειτουργία της Στεγαστικής Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο Α1) για Ενήλικες «Άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές», στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, στο Δήμο Νέας Ιωνίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Δημιουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού στις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας»» με κωδικό ΟΠΣ 5165728, στον Άξονα «Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας» – Δράση «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης εργασίας με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου:

Νοσηλευτής/τρια ΔΕ 

Απαραίτητα Προσόντα: α) Τίτλος Σπουδών Βοηθού Νοσηλευτή της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρισμένος της αλλοδαπής,  β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και την άδεια άσκησης επαγγέλματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση anodosoik@gmail.com

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 09:00-13:00, στο τηλέφωνο: 210-9761454. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Βερνάρδος Πασχάλης