ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ»

Ο Φορέας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας «ΑΝΟΔΟΣ» προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της πράξης: «Άνοδος, Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Παλαιού Φαλήρου: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή Συσσιτίου Δήμου Παλαιού Φαλήρου» με κωδ. ΟΠΣ 5003620, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Ε.Π. «Αττική 2014-2020», σε συγχρηματοδότηση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, επαναπροκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου «ΠΕ/ΤΕ-Κοινωνικός Λειτουργός».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της συνημμένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο του Φορέα «ΑΝΟΔΟΣ»

Ημερομηνία λήξης προκήρυξης: 23/10/2019

Αίτηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Logo ESPA