Προσωρινός Πίνακας Αξιολόγησης Αιτούντων για τη Θέση Κοινωνικού Λειτουργού 

Σε συνέχεια της από 3/10/2019 επαναπροκήρυξης μίας (1) θέση εργασίας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου «ΠΕ/ΤΕ-Κοινωνικός Λειτουργός», στο πλαίσιο της ΣΟΧ4/2017, για την Πράξη: «Άνοδος, Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Παλαιού Φαλήρου: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή Συσσιτίου Δήμου Παλαιού Φαλήρου» με κωδ. ΟΠΣ 5003620, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Ε.Π. «Αττική 2014-2020», σε συγχρηματοδότηση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αναρτάται ο προσωρινός πίνακας αξιολόγησης των αιτούντων.

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της παρούσας ανάρτησης.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Logo ESPA