Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ  5045296 της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΝΟΔΟΣ»

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑΝΟΔΟΣ» για την επέκταση των υπηρεσιών του Συμβουλευτικού-Θεραπευτικού Κέντρου Ημέρας για Ενήλικες με Ψυχικές Διαταραχές Αγίου Δημητρίου-Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από το Κέντρο Ημέρας Άνοδος» με κωδικό ΟΠΣ 5045296, στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων εργασίας με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου:

  1. Ψυχίατρος
  2. Ψυχολόγος
  3. Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ/ΤΕ
  4. Νοσηλευτής ΠΕ/ΤΕ ή Επισκέπτης Υγείας

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της συνημμένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης. Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/01/2020    Καταληκτική Ημερομηνία: 07/02/2020

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 10:00-14:00, στο τηλέφωνο: 210-9714650. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ρούμπου Μαρία.

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να βρείτε ολόκληρη την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το Παράρτημα και το Έντυπο της Αίτησης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ

Έντυπο της Αίτησης

Logo ESPA