Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων για τη στελέχωση της Πράξης 5045296

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής, ελέγχου και βαθμολόγησης των αιτήσεων για τη στελέχωση της Πράξης [Λειτουργία υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από το Κέντρο Ημέρας «Άνοδος»] με κωδικό ΟΠΣ 5045296 και ελλείψει σχετικών ενστάσεων,  ανακοινώνουμε τα Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης.

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, στους πίνακες αναγράφεται το αρχικό του ονοματεπώνυμου του υποψηφίου και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησής του.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Logo ESPA