Επαναπροκήρυξη θέσης Ψυχιάτρου στο πλαίσιο της Πράξης 5045296

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑΝΟΔΟΣ» για την επέκταση των υπηρεσιών του Συμβουλευτικού-Θεραπευτικού Κέντρου Ημέρας για Ενήλικες με Ψυχικές Διαταραχές Αγίου Δημητρίου-Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από το Κέντρο Ημέρας Άνοδος» με κωδικό ΟΠΣ 5045296, στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης εργασίας Ψυχιάτρου, με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου έως τις 30/06/2023 και δυνατότητα ανανέωσης.

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της συνημμένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/04/2022    Καταληκτική Ημερομηνία: 30/04/2022

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 08:00-16:00, στο τηλέφωνο: 6936-985097. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ρούμπου Μαρία.

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να βρείτε την περίληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ολόκληρη την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το Παράρτημα και το Έντυπο της Αίτησης.

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ

Έντυπο της Αίτησης