ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 5045296

Σε συνέχεια της από 30/08/2020 επαναπροκήρυξης μίας (1) θέση εργασίας Ψυχιάτρου, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της Πράξης: «Λειτουργία υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από το Κέντρο Ημέρας Άνοδος» με κωδικό ΟΠΣ 5045296, στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής, ελέγχου και βαθμολόγησης των αιτήσεων, ανακοινώνουμε τα Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης.

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, στον πίνακα αναγράφεται το αρχικό του ονοματεπώνυμου του υποψηφίου και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης του.

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της παρούσας ανάρτησης.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ