ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 5003620

Σε συνέχεια της από 30/08/2020 επαναπροκήρυξης μίας (1) θέση εργασίας Μάγειρα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της Πράξης: «Άνοδος, Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Παλαιού Φαλήρου: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή Συσσιτίου Δήμου Παλαιού Φαλήρου» με κωδ. ΟΠΣ 5003620, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Ε.Π. «Αττική 2014-2020», σε συγχρηματοδότηση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής, ελέγχου και βαθμολόγησης των αιτήσεων, ανακοινώνουμε τα Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης.

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, στον πίνακα αναγράφεται το αρχικό του ονοματεπώνυμου του υποψηφίου και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης του.

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της παρούσας ανάρτησης.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ