Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου για τη λειτουργία Οικοτροφείου (Α1) στο Βόρειο Τομέα Αθηνών

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑΝΟΔΟΣ» για τη λειτουργία Στεγαστικής Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο Α1) για Ενήλικες «Άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές», στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, στο Δήμο Νέας Ιωνίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Δημιουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού στις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας»» με κωδικό ΟΠΣ 5165728, στον Άξονα «Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας» – Δράση «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων εργασίας με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου:

  1. Ψυχολόγος (1 θέση εργασίας)
  2. Κοινωνικός Λειτουργός (1 θέση εργασίας)

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της συνημμένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/05/2023  Καταληκτική Ημερομηνία: 20/05/2023

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 10:00-14:00, στο τηλέφωνο: 210-9761454. Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Βερνάρδος Πασχάλης και Ματζιάρης Απόστολος

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να βρείτε ολόκληρη την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τις σχετικές οδηγίες, την Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τα Παραρτήματα και το Έντυπο της Αίτησης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παράρτημα απόδειξης χειρισμού Η/Υ

Παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας

Έντυπο της Αίτησης