Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού ΣΟΧ 12/2023

Ο Φορέας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας «ΑΝΟΔΟΣ» για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική». Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της Περιφερειακής Κοινωνικής Συνοχής μέσα από την ενίσχυση των μηχανισμών και υπηρεσιών για την στήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοινομικής ένταξης, της ισότητας των ευκαιριών και την αντιμετώπιση κίνδυνων φτώχειας», συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Τίτλος Πράξης: «Συνέχιση Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Συσσίτιο Δήμου Παλαιού Φαλήρου»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» της Περιφέρειας Αττικής, σε συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου:

Υπηρεσία: Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή Συσσιτίου Δήμου Παλιού Φαλήρου

Έδρα υπηρεσίας: Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Ειδικότητα: ΔΕ/Διοικητικός Υπάλληλος

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 12 μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του προγράμματος/έργου/υποέργου

Αριθμός ατόμων: 1 άτομο

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της συνημμένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός δώδεκα (12) ημερολογιακών ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/12/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 09/01/2024

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των ωρών 09:00-15:00, στο τηλέφωνο: 6936-985097. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ρούμπου Μαρία.

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να βρείτε ολόκληρη την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τις σχετικές οδηγίες, την περίληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τα Παραρτήματα και το Έντυπο της Αίτησης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παράρτημα Συμβάσεων ΣΟΧ

Παράρτημα Απόδειξης Γνώσης Η/Υ

Έντυπο Αίτησης