ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗN ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΟΧ 12/2023

Σε συνέχεια της από 28/12/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 12/2023 και καταληκτική ημερομηνία 09/01/2024, για την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου της ειδικότητας:

ΔΕ/Διοικητικός Υπάλληλος (1 θέση εργασίας)

για την Πράξη: «Συνέχιση Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Συσσίτιο Δήμου Παλαιού Φαλήρου», στο πλαίσιο του Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” σε συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής, ελέγχου και βαθμολόγησης των αιτήσεων, ανακοινώνουμε τα Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης.

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, στον πίνακα αναγράφεται το αρχικό του ονοματεπώνυμου του υποψηφίου και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησής του.

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της παρούσας ανάρτησης.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ