Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΣΟΧ 12/2023

Σε συνέχεια της από 28/12/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 12/2023 και καταληκτική ημερομηνία 09/01/2024, για την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου της ειδικότητας:

ΔΕ/Διοικητικός Υπάλληλος (1 θέση εργασίας)

για την Πράξη: «Συνέχιση Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Συσσίτιο Δήμου Παλαιού Φαλήρου», στο πλαίσιο του Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” σε συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής, ελέγχου και βαθμολόγησης των αιτήσεων και ελλείψει σχετικών ενστάσεων, ανακοινώνουμε τα Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης.

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, στον πίνακα αναγράφεται το αρχικό του ονοματεπώνυμου του υποψηφίου και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης του.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ